Regulamin Dłucik Dental Clinic

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą pod nazwą Dłucik Dental Clinic w Katowicach (zarejestrowanym jako Dłucik Dental Clinic Sp. z o.o. przy ul. Małopolskiej 1 40-767 Katowice; NIP: 6343003863).

W Dłucik Dental Clinicoferujemy pełny zakres usług stomatologicznych: chirurgię stomatologiczną, implantologię, leczenie endodontyczne, leczenie zachowawcze, profilaktykę stomatologiczną, protetykę, ortodoncję, stomatologię estetyczną, stomatologię dziecięcą, a także diagnostykę obrazową – RTG (PC, CBCT, RVG, cefalometria). Od kilkudziesięciu lat pomagamy w najcięższych przypadkach wymagających profesjonalnej opieki chirurgicznej. Wykonujemy specjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dłucik Dental Clinic ma służyć zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia jamy ustnej. Dłucik Dental Clinic jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

Przed pierwszą wizytą

Zgłoszenia na pierwszą wizytę przyjmujemy telefonicznie lub osobiście w rejestracji.

Na pierwszą wizytę prosimy o przybycie z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej oraz zapoznania się z cennikiem i regulaminem kliniki dostępnym na stronie internetowej www.dlucik.pl oraz w rejestracji.

Pacjent proszony jest o okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie Kwestionariusza Wstępnego Wywiadu podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta (pesel/nr dowodu/paszportu).

Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 45 minut czasu pracy lekarza.

Dłuższe zabiegi stomatologiczne muszą być poprzedzone konsultacją lekarską w gabinecie z lekarzem prowadzącym.

Pacjent wypełnia formularz wywiadu lekarskiego, tzn. podaje informacje dotyczące stanu zdrowia.

Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO oraz potwierdza pisemnie, że zapoznał się z regulaminem Dłucik Dental Clinic.

Wizyta i leczenie

Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie kliniki.

Po badaniu Pacjenta, lekarz ustala plan leczenia i podaje wstępny kosztorys.

Wykonujemy zdjęcia fotograficzne, które są nieodłącznym elementem dokumentacji medycznej i nie są wykorzystywane do innych celów. Na wizycie wykonywane są zdjęcia RTG – PC, w razie konieczności: CBCT (tomografia spiralna), RVG (radiowizjografia), cefalometria – dla planowania leczenia ortodontycznego.

Odwołania

Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę słowną pomiędzy Dłucik Dental Clinic, a pacjentem. Każda zarezerwowana wizyta oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego, personelu medycznego i pomocniczego. Oznacza to, że na każdą zarezerwowaną wizytę zostały zaangażowane – czas personelu kliniki i środki finansowe.

W przypadku odwołania lub nieobecności na dwóch wizytach z rzędu, pacjent zostaje skreślony z dalszych rezerwacji. Warunkiem przyjęcia rezerwacji nowych wizyt jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w terminie do 3 dni od daty rezerwacji wizyty. Zadatek zostanie rozliczony po odbyciu dwóch kolejnych wizyt.

W przypadku Pacjentów, którzy posiadają 3 lub więcej nieobecności na wizytach, Dłucik Dental Clinic zastrzega sobie możliwość odmówienia realizowania lub kontynuacji leczenia.

Potwierdzenie umówionych wizyt

Dzień przed wizytą pacjent otrzymuje SMS przypominający o dniu i godzinie wizyty. SMS zostaje wysłany na numer podany przez pacjenta jako numer kontaktowy. Pacjent proszony jest o potwierdzenie wizyty odpowiadając przez SMS. Wystarczy słowo TAK lub POTWIERDZAM. W przypadku braku odpowiedzi na SMS rejestratorka dokonuje próby kontaktu telefonicznego z Pacjentem. Jeżeli w dalszym ciągu pacjent nie reaguje na próbę kontaktu, wizyta zostaje anulowana.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

Kolejność przyjmowania pacjentów / opóźnienia

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Dokładamy wszelkich starań, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Zdarza się jednak, że występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do możliwych opóźnień.

Opryszczka

Pacjent zobowiązany jest powiadomić recepcję Dłucik Dental Clinic o pojawieniu się opryszczki, afty lub innej zmianie chorobowej uniemożliwiającej odbycie się wizyty.

Lista rezerwowa

Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z ostrym bólem lub po urazach. W przypadkach nagłych i bólowych wizyt dla pacjentów Dłucik Dentlal Clinic staramy się wyznaczyć wizytę w jak najbliższym możliwym terminie. Proponujemy zapisy na listę rezerwową, aby przyśpieszyć termin wizyty. Z tej listy wpisujemy Pacjenta na pierwsze zwolnione miejsce.

Gwarancja

Przed przystąpieniem do zabiegów specjalistycznych, Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg. Udzielamy dwuletniej gwarancji na wykonane w gabinecie wypełnienia ubytków w zębach, uzupełnienia protetyczne stałe – niewyjmowane (korony, licówki, mosty), implanty.

Zabieg wszczepienia implantu objęty jest dziesięcioletnią gwarancją.

Warunki gwarancji dostępne są w recepcji Dłucik Dental Clinic i dotyczą złamań i uszkodzeń implantow, za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z urazów oraz nowopowstałych ubytków zębowych, nieuzupełnionych protetycznie.

Jeżeli w okresie gwarancji  wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe przez lekarza pierwotnie wykonującego świadczenie. Jeżeli w okresie gwarancji dojdzie do pęknięcia lub złamania implantu zostanie nieodpłatnie wszczepiony nowy. W przypadku niepowodzenia leczenia implantologicznego klinika występuje z wnioskiem do producenta o wymianę implantu na nowy w ramach gwarancji. Koszt ponownego wykonania nadbudowy protetycznej na implancie ponosi Pacjent. U dzieci okres gwarancji  na wypełnienia w zębach mlecznych wynosi jeden rok.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku, gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie lub wykonał tylko wybrane etapy zaplanowanego przez lekarza prowadzącego leczenia;
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia (co 6 miesięcy, u pacjentów z periodontopatią co 4 miesiące);
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych;
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza;
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego;
 • uszkodził protezę poza jamą ustną;
 • ma postępujące zaniki kostne, np. z powodu paradontozy lub periimplantitis, guzów łagodnych (torbiele) lub złośliwych. 
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień;
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami);
 • pali tytoń lub przeszedł chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej – dotyczy wszczepionych implantów i zabiegów regeneracyjnych kości.

Powikłania niepodlegające reklamacji:

Przed zaplanowaniem leczenia Pacjent musi być świadomy, że pomimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań, takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających;
 • szczękościsk; pęknięcie, złamanie zęba; bolesność tkanek miękkich, obrzęk, ropień, krwiak, przedłużone krwawienie; podwyższona temperatura; reakcja alergiczna na
  zastosowane leki; zaostrzenie współistniejących schorzeń; nadwrażliwość zębów.

Wystąpienie powyższych powikłań może spowodować u Pacjenta m.in.: ból i dyskomfort; konieczność przyjmowania leków przeciwbólowych; problemy z jedzeniem i mówieniem, problemy estetyczne; nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba; nie przewidzianą wcześniej ekstrakcję zęba.

Dokumentacja medyczna

– Dokumentację medyczną można odebrać wyłącznie osobiście po ówczesnym poinformowaniu i uzgodnieniu terminu (nie przesyłamy dokumentacji medycznej drogą mailową lub pocztową).

– W praktyce dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej oraz tradycyjnej w postaci papierowej: Kwestionariusz Wstępnego Wywiadu.

– Dokumentacja medyczna jest udostępniana: do wglądu w siedzibie praktyki poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów, poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów.

– Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu pisemnej prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie. Pisemny wniosek musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Pacjenta, numer PESEL, podpis Pacjenta lub opiekuna prawnego.

– Jeżeli Pacjent nie będzie miał możliwości by osobiście zgłosić się po odbiór dokumentacji na podstawie pisemnego upoważnienia, może wskazać do tego inną osobę. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, numer PESEL, nr dokumentu na podstawie którego można sprawdzić tożsamość osoby.

– Dokumentacja medyczna jest przygotowywana niezwłocznie: maksymalnie do 7 dni od momentu otrzymania pisemnej prośby o jej udostępnienie. O gotowej do odbioru dokumentacji Pacjent jest powiadamiany telefonicznie przez recepcjonistkę.

– Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości, JEST BEZPŁATNA dla Pacjenta.

– Każdy przedmiot, na podstawie którego można udokumentować przebieg procedury medycznej, jest dokumentacją medyczną.

Dokumentacja RTG i fotograficzna

Lekarz wykonuje rejestrację fotograficzną i rentgenowską każdego etapu leczenia.
Zakres zdjęć to jama ustna i wargi pacjenta bez reszty twarzy. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG, a także na wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie internetowej www.dlucik.pl oraz w mediach społecznościowych z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia pacjenta. Dłucik Dental Clinic może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz pacjenta, szczególnie przy leczeniu ortodontycznym, ale ich wykorzystanie do ww. celów wymaga odrębnej, pisemnej zgody pacjenta, którą pacjent podpisuje dobrowolnie.